Școala generală Galda de Jos

Protecția datelor personale

Școala Gimnazială “NICOLAE DRĂGAN” Galda de Jos vă păstrează datele în siguranță. Am luat toate măsurile tehnice și organizaționale (atât din punct de vedere fizic cât și electronic) pentru protejarea și securizarea datelor în conformitate cu REGULAMENTUL UNIUNII EUROPENE 2016/679 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DIN 27.04.2016 PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE ȘI DE ABROGARE A DIRECTIVEI 95/46/CE (denumit în continuare prescurtat GDPR).

Domeniul de aplicare

GDPR se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal, care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor .

Definiții

Date cu caracter personal (date personale) – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană vizată). Persoana identificabilă este o persoana care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale .

Prelucrarea datelor personale – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Restricționarea prelucrării – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

Operator – persoana fizică sau juridică, autoritate publică sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana vizată este persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt supuse prelucrării. Prin persoană fizică se înțelege orice individ în viață care are dreptul la protecția datelor cu caracter personal, protecția prelucrării datelor cu caracter personal, libera circulație nerestricționată a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene.

Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră preluate și prelucrate de către Școala Gimnazială “NICOLAE DRĂGAN” Galda de Jos?

Atunci când există o relație de colaborare între noi și dumneavoastră (candidat angajare, angajat, client și/sau furnizor), ne oferiți acces la câteva date cu caracter personal. Dintre acestea putem aminti:
CNP, Vârsta, Data Nașterii, Cetățenie, Data Emiterii, Data Expirării, Număr Telefon, Locul Nașterii, Naționalitate, Nume și Prenume Mama & Tata, Stare Civilă, Sex, Etnie, Religie, Semnătura, Poza, Grupa de sânge, Informații de natura Juridică, Studii și certificări, Adresa Fizică, Adresa E-mail, Date din CI, Certificat Naștere, Dosar Medical, Înregistrări Audio-Video, Situația Școlară.

Informațiile prezentate mai sus sunt necesare în realizarea documentației obligatorii pentru realizarea activităţilor de învățământ. Preluarea de date cu caracter personal se face în majoritatea cazurilor în varianta fizică, ca ulterior să fie tehnologizată (transformată electronic) și introdusă în programele informatice destinate activităţii noastre. Aceste programe informatice au bazele de date stocate fie local într-un ecosistem de backup redundant și securizat sau pe serverele naționale/la furnizorii aplicațiilor și sunt protejate împotriva accesului neautorizat. Toate documentele și serviciile noastre ce implică preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal au fost construite în așa fel încât să conţină o clauză de confidențialitate și/sau un paragraf prin care se solicită consimțământul dumneavoastră in preluarea și prelucrarea acestora.

Mai jos sunt câteva exemple de situații in care noi Școala Gimnazială “NICOLAE DRĂGAN” Galda de Jos folosim aceste date:

 • Realizare înscrieri elevi;
 • Realizare transferuri, diplome, burse și alocații;
 • Realizarea registrelor de acte de studii, și proceselor de notare prin catalog letric;
 • Realizarea diverselor evenimente școlare;
 • Realizare concursuri angajare;
 • Realizarea contractelor de angajare;
 • Realizarea delegațiilor și a adeverințelor;
 • Realizarea contractelor de colaborare cu terții;
 • Realizarea contractelor de vânzare/cumpărare;
 • Desfăşurarea activităţii interne de management și centralizare a informațiilor preluate de la elevi, părinți/tutori, clienți și colaboratori (persoane fizice sau juridice) sau din diverse activităţi comerciale, stocarea lor pe bază de îndosariere și ulterior arhivare in Arhiva proprie;
 • Diverse acţiuni financiar-contabile și juridice;
 • Diverse activităţi operaţionale și administrative.

 

Permisiunile și drepturile dumneavoastră:

 • Aveți posibilitatea de exprimare a acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Aveți dreptul de a rectifica datele daca acestea nu sunt corecte;
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a restricționa utilizarea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de ștergere.

 

Comunicarea datelor cu caracter personal

Scoala comunica datele dumneavoastra cu caracter personal numai acelor membri ai personalului si colaboratorilor care au nevoie de acces la datele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi divulgate si catre terte persoane precum furnizorii de servicii (furnizorii de servicii IT, instrumente on-line, servicii de gazduire a serverelor, furnizori de servicii de transport, autoritati publice, instante de judecata, consultanti (avocati, contabili, auditori etc.)) a caror activitate implica necesitatea cunoasterii datelor (si numai in masura necesara prestarii serviciului respectiv) sau acolo unde legea obliga la dezvaluire. In cazul furnizorilor carora li se dezvaluie astfel de date, ne aiguram prin reglementari contractuale ca acestia prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor.